Ανακοινοποίηση στο ορθό του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

08 Αυγούστου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ακοινοποίησε στο Ορθό την Περίληψη και το Τεύχος Προκήρυξης για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων” (Αρ Διακ. 03/2014), ως προς την ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών και το σημείο IWB 2.5 του πίνακα C 3.1. 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με τη βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας. 

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:
17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά, Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων,
17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops),
13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,
3.325 Δικτυακών Υποδομών.

Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά σε τουλάχιστον ένα (1) τμήμα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για το οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Η διάρκεια είναι έντεκα (11) μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €42.856.730,00  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (€34.842.869,92  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τεχνική Προδιαγραφή :IWB 2.5  Ενεργή διαγώνιος πίνακα” της ενότητας  “IWB 2  Ειδικά Χαρακτηριστικά” του Πίνακα : “C1.1 Πίνακας 1 - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ”, των Πινάκων Συμμόρφωσης του Μέρους C του Τεύχους Διακήρυξης : 

WB 2.5 

Ενεργή διαγώνιος πίνακα

>= 76’’

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00 (Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι). Η διενέργεια του διαγωνισμού/αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 9:30.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κ.κ.:
Ελπίδα Παπανικολάου και Ηλία Μπανταβά, (τηλ. 210 3442142, 210 3442148, fax. 210 3442153, e-mail: epapanikolaou@minedu.gov.gr , badavas@minedu.gov.gr , Αναθέτουσα Αρχή (URL):  www.eye.minedu.gov.gr.  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eye.minedu.gov.gr/index.php/2014-02-03-10-05-22/28-2014-02-10-12-49-17/1/235-2014-08-01-13-23-19 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας