Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για επανασχεδιασμό και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Σεπτεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει προκηρύξει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του Υποέργου 1 με τίτλο “Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος”, του κυρίου έργου “Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ”, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Στόχος του έργου είναι ο επανασχεδιασμός και η αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών για έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση και για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες στα θέματα αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ.

Το νέο σύστημα στατιστικών εργασιών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις στατιστικές έρευνες που διενεργούνται (πάνω από 130). Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να ικανοποιεί την ανάγκη για φιλικότητα (προς το χρήστη) και την προσβασιμότητα του, μέσα από την υλοποίηση εξελιγμένης επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) και τη χρήση εργαλείων, που θα εγγυώνται ότι ο έλεγχος του συστήματος και η συντήρησή του θα γίνεται αποκλειστικά από την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, οι εσωτερικοί χρήστες της ΕΛΣΤΑΤ (στατιστικοί) θα καταστούν κύριοι του συστήματος, ενώ παράλληλα θα εφοδιαστούν με νέα εργαλεία για αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €957.200,00  (εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €778.211,38,  πλέον Φ.Π.Α. 23 % €178.988,62).

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, ώρα 17.00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 29-09-2014. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η πλήρης προκήρυξη του έργου έχει αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-tendersdyn

Περίληψη Προκήρυξης σε μορφή .pdf


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας