Δημόσια Διαβούλευση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

18 Σεπτεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση η διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού - με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά - για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)”, στο πλαίσιο του έργου “Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, Υποέργο 13: “Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - “Διόφαντος” (ΙΤΥΕ) και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για τη δημιουργία του νέου κέντρου δεδομένων του ΠΣΔ. Συγκεκριμένα ζητείται:

Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων, Υποδομή προστασίας δεδομένων (backup), Εξυπηρετητές τύπου blade, Δικτυακός εξοπλισμός, Υποστηρικτικός εξοπλισμός: Λογισμικό (Λογισμικό προστασίας δεδομένων (backup), Λογισμικό Εικονοποίησης, Λειτουργικά συστήματα και λοιπό λογισμικό), Υπηρεσίες (Εγκατάστασης – Εκκίνησης, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης/Συντήρησης).

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται στο ποσό των €964.325,19, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Η υποβολή παρατηρήσεων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, γίνεται με την αποστολή του σχετικού Εντύπου Υποβολής Σχολίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: consult@sch.gr .  

Το Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού και το Έντυπο υποβολής σχολίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΣΔ, στη διεύθυνση: http://www.sch.gr/3074-2012-09-14-10-03-20


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας