Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

25 Σεπτεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) έτους 2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών: τηλεφωνικές συσκευές, άδειες χρήσης, τροφοδοτικά και ετήσια υποστήριξη - συμβόλαιο συντήρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €17.528,98 (δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12.00, στην Α.Δ.Μ.-Θ., Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Θεσσαλονίκη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, μπορούν να ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή fax), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, τηλ. 2313 309437, -151, fax: 2313309188, e-mail: tdpy@damt.gov.gr .

Διακύρηξη σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας