Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

03 Οκτωβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης  για το διαγωνισμό με αντικείμενο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του  Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)”, που αφορά εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες  για τη δημιουργία του νέου κέντρου δεδομένων του ΠΣΔ, όπως επίσης και το νέο τεύχος μετά τις παρατηρήσεις που κατατεθήκαν κατά τη διαβούλευση.

Η αναθέτουσα αρχή  επιφυλάσσεται να ενσωματώσει αλλαγές που θα ζητηθούν, πιθανόν, από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, τόσο επί των Γενικών όρων όσο και επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, Υποέργο 13: “Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - “Διόφαντος” (ΙΤΥΕ) και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε €941.927,96, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 16 έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και το νέο τεύχος, μετά τη διαβούλευση και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sch.gr/3074-2012-09-14-10-03-20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας