Διαγωνισμός με τίτλο “Εξοπλισμός απαραίτητος για την υλοποίηση των υποέργων 1 και 2” της κατηγορίας πράξης “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α/θμιας και Β/θμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

11 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων, με τίτλο “Εξοπλισμός απαραίτητος για την υλοποίηση των υποέργων 1 και 2” της κατηγορίας πράξης “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α/θμιας και Β/θμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης” στο πλαίσιο του Υποέργου 3 των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” (Αρ. Διακ. 06/2014) από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη της Πράξης με τίτλο: “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Οριζόντια Πράξη” και συγκεκριμένα των Υποέργων 1 και 2 με τίτλους: “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” και “Ψηφιακό Σύστημα - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής, αξιολόγησης, διαχείρισης και αξιοποίησης ψηφιακών σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών” αντίστοιχα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €146.604,00 (εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακόσιων τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (ήτοι εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες, εκατόν ενενήντα ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά (€119.190,24), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η  δαπάνη, που προκαλείται, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS: 479325 και ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 - Οριζόντια Πράξη. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00 (Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα). 

Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.:  Δημ. Μαστοροδήμος, τηλ. 210 33 10 283 (εσωτ. 713), Αθ. Κώτση (τηλ. 210 33 10 283 (εσωτ. 713), fax. 210 60 81 879), e-mail: proceeb@iep.edu.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και να αποστείλουν το αρχείο στη διεύθυνση: proceeb@iep.edu.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους: Απόδειξη 

Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=170:proc-5833-v1&catid=33:prok&lang=el  

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας