Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης για το έργο “Εξέλιξη Υποδομής και Παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. - Υποέργο 1”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

04 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο “Εξέλιξη Υποδομής και Παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. - Υποέργο 1”. Αναθέτουσα αρχή και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €6.538.470,46 (έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €5.315.829,64, πλέον ΦΠΑ: €1.222.640,82).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2013ΣΕ05180002. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διαβούλευση, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων, που επισυνάπτεται στο Σχέδιο Διακήρυξης και να το αποστείλουν με e-mail: exelixis@gsis.gr ή fax: 210 480 20 89. 

Σχέδιο Διακήρυξης, σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/ConsultationsPages/exelixi.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας