Ανοικτός τακτικός διαγωνισμός από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

08 Μαΐου 2014

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προκηρύσσει τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με το σύστημα των Πολλαπλών Αναδόχων με αρ. Διακ. 5/2014: “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Για Τα Νέα Μαθήματα Του Γενικού Λυκείου” της Κατηγορίας Πράξης “Νέο Σχολείο (Σχολείο 21oυ Αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών” στο πλαίσιο του Υποέργου 3 “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Νέα Μαθήματα του Γενικού Λυκείου”, των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν.4186/2013 “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις”. Πρόκειται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού - Βιβλία Μαθητή σε πέντε μαθήματα - εξ αρχής λόγω της εισαγωγής νέων διδακτικών αντικειμένων, για τα οποία δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του παρόντος έργου και ανά Τμήμα, αφορά στη συγγραφή των κάτωθι σχολικών βιβλίων:

1o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα “Πολιτική Παιδεία” γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ.
2o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής “Εφαρμογές Πληροφορικής” Α΄ τάξης ΓΕΛ.
3o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα “Πολιτική Παιδεία” γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ.
4o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών” Β΄ τάξης ΓΕΛ.
5o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ” γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ.

Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €84.588,00, (ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (ήτοι €79.425,35 (εβδομήντα εννέα χιλιάδες, τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ανά Τμήμα επιμερίζεται ως εξής:

1ο Τμήμα: €22.048,00 (είκοσι δυο χιλιάδες και σαράντα οκτώ ευρώ) με ΦΠΑ.
2ο Τμήμα: €17.384,00 (δεκαεπτά χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ) με ΦΠΑ.
3ο Τμήμα: €17.384,00 (δεκαεπτά χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ) με ΦΠΑ.
4ο Τμήμα: €17.384,00 (δεκαεπτά χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ) με ΦΠΑ.
5ο Τμήμα: €10.388,00 (δέκα χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) με ΦΠΑ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Καταληκτική Ημερομηνία - Τόπος Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή  18 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί της οδού Αν. Τσόχα 36 (7ος ορ.),  Αμπελόκηποι, 115 21 Αθήνα.

Αποσφράγιση προσφορών - Διενέργεια Διαγωνισμού: Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:30, στα Γραφεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=158:anak-proc393317042014&catid=33:prok&lang=el

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι οι κ.κ.: Ασπασία Οικονόμου, Αθανασία Κώτση και Ευτυχία Κατσανδρή, τηλ. 210 33 12 406210 33 12 406 (εσωτ. 713), fax. 210 60 81 879, e-mail: proceeb@iep.edu.gr.

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας