Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 “Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 - 31/12/2014”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

12 Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 “Υποστήριξη Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το διάστημα 1/1/2014 - 31/12/2014” προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.

Ο σκοπός του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Αναλυτικά ο εξοπλισμός και οι προδιαγραφές περιγράφονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα ζητούνται τα ακόλουθα προϊόντα:
Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης ταινιών του ΠΣΔ σε LTO6.
Δίσκοι FC για το Storage HP EVA 8100.
Τροφοδοτικά για εξυπηρετητές του ΠΣΔ HP DL 380 G5.
Μεταγωγέας Gigabit Ethernet χαμηλού κόστους με οπτικό uplink.
Κάρτα NPE-G2 κατάλληλη για δρομολογητή Cisco 7206VXR (used or refurbished).
Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco7600.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τόπος παράδοσης η έδρα του ΙΤΥΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο χρόνος υλοποίησης – διάρκεια του έργου είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται στο ποσό των €25.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €20.325,20, ΦΠΑ: €4.674,80).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, ώρα 14:00, στην έδρα του ΙΤΥΕ.

Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών είναι η Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, ώρα 15:00. 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη, κατόπιν εγγραφής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.sch.gr/2998-prox14 

Περισσότερες πληροφορίες: ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960361, Fax: 2610 960350, e-mail: nts@cti.gr (Υπόψη κ. Μ. Παρασκευά.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας