Διαβούλευση για το έργο με τίτλο “Ψηφιοποίηση Αρχείων της Περιφέρειας Αττικής”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής  στο Σχέδιο Δράσης της,  Άξονας 4  “Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας Αττικής”, με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της, πρόκειται να προβεί σε ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ψηφιοποίηση Αρχείων της Περιφέρειας Αττικής ”.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η οπτική αρχειοθέτηση - ψηφιοποίηση του αρχείου του τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής από τη συμβατική του μορφή (φυσικό αρχείο) σε ψηφιακή μορφή, η ασφαλής αποθήκευσή του, καθώς και η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού, αλλά και κάθε νέου εγγράφου – τεκμηρίου, που διαχρονικά θα προστίθεται στη συλλογή. Σκοπός του έργου είναι αφενός μεν, η διάσωση του αρχείου, αφετέρου δε η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, καθώς επίσης και η αναβάθμιση του λειτουργικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση με την μέθοδο της σάρωσης του αρχειοθετημένου υλικού, το οποίο θα υποδειχθεί στον ανάδοχο. Στην συνέχεια, μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος, θα εκτελείται η διαχείριση, επεξεργασία, έλεγχος και αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €150.000 με ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι φορείς και οι πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 ,  στη Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο e-mail: pliroforiki@patt.gov.gr , συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 

Πληροφορίες για το έργο σε μορφή .pdf
Έντυπο παρατηρήσεων σε μορφή .doc

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=10324%3A-l-r&catid=235%3A2011-11-03-11-41-35&Itemid=224&lang=el

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας