Διεθνής διαγωνισμός για το έργο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηριών Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

08 Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (Αρ. Διακ. 01/2014) για την επιλογή Αναδόχου του έργου “Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηριών Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” της Πράξης “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων” των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 9, 11, 12 και 13 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής για κάθε Γυμνάσιο της χώρας, που θα λειτουργήσουν με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες υποδομές. Το έργο θα εφαρμοστεί για όλα τα Γυμνάσια της χώρας στα οποία θα γίνει προμήθεια ενός (1) Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής ανά Γυμνάσιο. Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν να προμηθεύσουν και εγκαταστήσουν Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης της παρούσας Πράξης, δηλαδή ένα Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής για κάθε Γυμνάσιο της χώρας.

Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής νοείται ότι θα περιλαμβάνει:

  • Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα απαραίτητα Λογισμικά,.
  • Ένα (1) τροχήλατο ερμάριο για τη φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη, συνοδευόμενο από ένα (1) WiFi Access Point με το απαραίτητο λογισμικό.
  • Τις αναγκαίες αντίστοιχες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, υποστήριξης και δημοσιότητας.

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια 1.775 (χιλίων επτακοσίων εβδομήντα εέντε) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • 26.625 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops),
  • 1.775 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς,
  • 1.775 WiFi Access Points.

Το έργο διαιρείται σε τρία (3) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα.

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €14.821.250,00 , συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι €12.049.796,75 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014, ώρα 15:00 στο Γραφείο 1031 (1ος ορ.) Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΕΥΕ ΕΔ, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Αθήνα.

Η αποσφράγιση προσφορών – διενέργεια διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 24 Ιουνίου 2014, ώρα 12:30, στο Γραφείο 1036 (1ος ορ.) Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΕΥΕ ΕΔ, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Αθήνα.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι οι κ.κ.: Ελπίδα Παπανικολάου, τηλ. 210 3442142, fax. 210 3442153, e-mail: epapanikolaou@minedu.gov.gr και Ηλίας Μπανταβάς, τηλ. 210 3442148, e-mail: badavas@minedu.gov.gr , fax. 210 3442153.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .zip

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.eye.minedu.gov.gr ). Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας