Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

16 Απριλίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου “Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014”, Υποέργο 9 “Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 - 31/12/2014” προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Η παρούσα διακήρυξη συνιστάται στην προμήθεια της υπηρεσίας “Συντήρηση και υποστήριξη για Storage HP EVA 8100”: Για την ασφαλή λειτουργία και υποστήριξη  του εγκατεστημένου, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Storage, απαιτείται η παροχή υποστήριξης και συντήρησης για το υλικό και λογισμικό του. Η ζητούμενη υποστήριξη θα είναι από τον κατασκευαστή του μέσω συμβολαίου συντήρησης υποστήριξης. Οι αναλυτικές απαιτήσεις  της ζητούμενης υποστήριξης καταγράφονται στους Πίνακες “ΠΤΧ 1.1: Συντήρηση και υποστήριξη για Storage HP EVA 8100” και “ΠΤΧ 1.2: Αναλυτική καταγραφή συστήματος  Storage HP EVA 8100”, του Παραρτήματος ΙΙ. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να παραδώσει το σχετικό Συμβόλαιο συντήρησης & υποστήριξης (Service Agreement) με την κατασκευάστρια εταιρεία Hewlett Packard, για την καθορισμένη χρονικά περίοδο υποστήριξης του Storage HP EVA 8100.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης είναι €25.000,00  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014, ώρα 14:30. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, με απόδειξη, στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΤΥΕ (Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04 Ρίο, υπόψη κυρίου Μ. Παρασκευά).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την Πέμπτη  24/04/2014 και ώρα 15:30 μ.μ. στα γραφεία του ΙΤΥΕ στο Κτήριο “Δ. Μαρίτσας”, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο. Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή Διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους υποψηφίους προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να χορηγήσει τα παραπάνω εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματος. 

Tο πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sch.gr/2993-prox14

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας