Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

10 Απριλίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. Διακ. 4/2014: “ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” της Κατηγορίας Πράξης “ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στο πλαίσιο του Υποέργου 5 “Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης”, των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Αντικείμενο του διαγωνισμού
Το αντικείμενο του παρόντος έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης “ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ”, η οποία έχει σκοπό να δημιουργήσει το επιμορφωτικό υπόβαθρο για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως αυτή εισάγεται με το Ν.4142/2013 “Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 83/Α’/2013” και εξειδικεύεται στο Π.Δ. 152/2013 για την “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. 

Τα πορίσματα, από τη μελέτη που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, κυρίως, όσον αφορά τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την αξιολόγηση, θα αξιοποιηθούν για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη. 

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €162.360,00 (εκατόν εξήντα δυο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (εκατόν τριάντα δυο χιλιάδες ευρώ (€132.000,00) άνευ ΦΠΑ).

Ο εν λόγω Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό MIS 453588, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ) και κωδικό ΣΑΕ 2013ΣΕ24580048.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 29 Απριλίου 2014 ώρα 15:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα). 

Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα). 

Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=114&catid=33&lang=el 

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.: Ασπασία Οικονόμου, Αθανασία Κώτση και Ευτυχία Κατσανδρή, τηλ. 210 33 12 406 (εσωτ. 713), fax. 210 60 81 879, e-mail: proceeb@iep.edu.gr

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας