Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και περιφερειακού εξοπλισμού και τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και διαδικτυακού τόπου στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας” από την Εφορεία Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

18 Μαρτίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας" ενταγμένου στο Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, η Εφορεία Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος έχει προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την “Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και περιφερειακού εξοπλισμού και τη δημιουργία  διαδραστικών εφαρμογών και διαδικτυακού τόπου στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας”.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των €55.000,00 (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ώρα 15:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 01/04/2014, ώρα 10 π.μ.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας