Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο “Διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (IT service management)” από την ΕΛΣΤΑΤ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Μαρτίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 5 “Διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (IT service management)” , το οποίο αποτελεί μέρος της Οριζόντιας Πράξης του ΕΣΠΑ με τίτλο “Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ”, με κωδικό MIS 380300, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για το λόγο αυτό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την υλοποίηση του έργου  “Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management)” κατά τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να δημιουργήσει υποδομή διαχείρισης υπηρεσιών (IT Service Management Infrastructure) στην ΕΛΣΤΑΤ (ΕΛΣΤΑΤ – ΙΤSM), που θα περιλαμβάνει την οργάνωση των υπηρεσιών (services) και διαδικασιών του οργανισμού, αλλά και την παροχή σειράς υποστηρικτικών εργαλείων για τη διαχείριση των διαφόρων υπηρεσιών στη φάση λειτουργίας τους και απώτερο στόχο την ποιότητα, την υψηλή διαθεσιμότητα και τη συνεχή τους βελτίωση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €24.550,00 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι καθαρό ποσό €19.959,35 πλέον ΦΠΑ 4.590,65€).

Η δαπάνη του έργου θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και συγκεκριμένα του έργου της ΕΛΣΤΑΤ με κωδικό MIS 380300 και τίτλο “Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 , ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σε σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης, Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης, Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 703), Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς).

Πληροφορίες: κ.κ. Μ. Παντελάκη 210 4852241 και Α. Δαλαμπίρα 210 4853143.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε μορφή .doc

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας