Δημόσια Διαβούλευση για τη Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης Ασφάλειας του Κώδικα ISPS στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε."

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

13 Μαρτίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι ο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” έχει θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση τη Διακήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο " Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης Ασφάλειας του Κώδικα ISPS στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.".

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπο-έργα:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ασφάλειας, καθώς και των απαιτούμενων κατασκευών στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τον κώδικα ISPS.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας στη Λιμενική Εγκατάσταση Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τον Κώδικα ISPS.
3. Πληροφοριακό σύστημα για την διεκπεραίωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους (προσωπικό Ο.Λ.Θ. Α.Ε., συνεργάτες, επισκέπτες, κλπ).
4. Κατασκευή Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
5. Εγκατάσταση δευτερεύουσας οπτικής ίνας που θα συνδέει το Κέντρο Δεδομένων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με το κτίριο του Σ.ΕΜΠΟ.

Στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Διασύνδεση με υπάρχουσες εφαρμογές της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την ανταλλαγή δεδομένων:
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Π.Σ.Σ.ΕΜΠΟ)
ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
HCM (Human Capital Management), σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Σύστημα Παρακολούθησης Στατιστικών Στοιχείων Φορτίων και Πλοίων
Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Παροχή υπηρεσιών XML messaging, για υπηρεσίες προς πελάτες και προμηθευτές
Πιλοτική λειτουργία των συστημάτων
Παραγωγική λειτουργία των συστημάτων

Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, καθώς και την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €2.500.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antziotziou@thpa.gr μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Αναστασία Τζιότζιου (Τμήμα Προμηθειών, Εντός Λιμένος 541 10, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 593 360).

Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου σε μορφή .pdf
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού σε μορφή .pdf 
Παραρτήματα .pdf 

Οι σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Θ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.thpa.gr/gr/2010-07-02-06-26-44/66-2010-05-31-09-04-35/1115-isps

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας