Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2014

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

28 Φεβρουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε είδος σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα/ Πόλη, για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κεφαλές κ.λπ. εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων), για το έτος 2014 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης (Α.Δ.Μ.- Θ.). Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2014.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για μία, περισσότερες ή και για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες/Πόλεις, για το σύνολο των ειδών ή μέρος αυτών (π.χ. μόνο για χαρτί Α4). Επίσης, μπορούν να υποβάλουν προσφορά και για έναν ή περισσότερους Ειδικούς Φορείς σε μια πόλη. Τα είδη αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του τεύχους Διακήρυξης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €163.370,00 (εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€132.893,26/εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας  - Θράκης (Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσσαλονίκη, Αίθουσα Συσκέψεων, Ισόγειο) την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, ώρα 10:00.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού (Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσσαλονίκη) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται, μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται αναρτημένη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας