Διαγωνισμός για το έργο “Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης” της Κατηγορίας Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

17 Φεβρουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει προκηρύξει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό (αρ. Διακ. 3/2014), με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για το έργο “Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης” στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” (με κωδικό MIS 453588), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από τους Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης”, η οποία έχει σκοπό να δημιουργήσει το επιμορφωτικό υπόβαθρο για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως αυτή εισάγεται με το Ν. 4142/2013 “Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 83/Α’/2013” και εξειδικεύεται στο Π.Δ. 152/2013 για την “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Στόχος της συνολικής Πράξης είναι ο σχεδιασμός, η επιστημονική υποστήριξη, η τεκμηρίωση και η υλοποίηση της στοχευμένης επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της για την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, έτσι ώστε: να αποτυπωθούν και να περιγραφούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση και να αναπτυχθεί υποστηρικτικό υλικό, να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.

Τα πορίσματα από τη μελέτη, που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την αξιολόγηση, θα αξιοποιηθούν για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €162.360,00 (εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι €132.000,00 χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 12:30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, 11 521, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/3/2014, ώρα 10:00 στα Γραφεία του Ι.Ε.Π.

Αρμόδιες για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.:    Ασπασία Οικονόμου,   Αθανασία  Κωτσή και  Ευτυχία Κατσανδρή, τηλ. 210 33 12 406 (εσ. 713), fax.210 60 81 879, e-mail: proceeb@iep.edu.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και αποστείλουν το αρχείο στη διεύθυνση proceeb@iep.edu.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και η Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:proc117712022014&catid=33:prok&lang=el

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας