Διαγωνισμός από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το έργο “ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ” στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της Πράξης, “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21ου αιώνα) - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ” των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Π

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

12 Φεβρουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει προκηρύξει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για το έργο “ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ” της Κατηγορίας Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή”, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21ου αιώνα) - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ” των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην:

  • Καταγραφή του παρόντος πλαισίου εφαρμογής της Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Πιλοτική Εφαρμογή”.
  • Ανάπτυξη πλήρους και τεκμηριωμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης.
  • Αξιολόγηση της υλοποίησης της Πράξης, με βάση (α) τους δείκτες εκροών του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργων (ΤΔΠ/Υ), (β) την απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων και (γ) τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων, αναφορικά με την Πιλοτική Εφαρμογή του “Νέου Σχολείου”, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την καταλληλότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών, της αξιοποίησης του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού και των προβλεπόμενων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και των απαραίτητων επιμορφωτικών διαδικασιών.
  • Διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και γενίκευση, καθώς και αναφορά τυχόν επιπλέον αναγκών, που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της λειτουργίας και ολοκλήρωσης του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €80.000,00 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι €65.040,65 (εξήντα πέντε χιλιάδες, σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η  δαπάνη, που προκαλείται, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Πιλοτική Εφαρμογή” με κωδικό MIS: 295379 και ΣΑΕ: 2010ΣΕ04580613 - Οριζόντια Πράξη.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 10  Μαρτίου 2014, ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/3/2014, ώρα 12:30 μ.μ. στα Γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  οι κ.κ.:
Νικολέττα Χριστοδούλου-Γκλιάου, τηλ. 210 3310283 (εσωτ. 606), fax. 210 6081879 και Δημήτριος Μαστοροδήμος, τηλ. 210 3310283 (εσωτ. 713), fax. 210 6081879, e-mail: proceeb@iep.edu.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και αποστείλουν το αρχείο στη διεύθυνση proceeb@iep.edu.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τεύχος Διακήρυξης και Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:proc86204022014&catid=33:prok&lang=el

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας