Δημόσια Διαβούλευση για το έργο “Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές” (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Ιανουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το έργο “Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ”, με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Οικονομικών. 

Σκοπός του έργου είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου (Disaster Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Το έργο θα συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από την ΓΓΠΣ μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων της.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, για δύο (2) έτη παροχής των υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των €429.200,00 (τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου κόστους ηλεκτροδότησης και ψύξης, ΦΠΑ 23%, των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος. Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €214.600 (διακοσίων δέκα τεσσάρων εξακοσίων ευρώ). Οι κρατήσεις ανέρχονται σε 3,172%.  

Ο χρόνος υλοποίησης – διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο έτη με προαίρεση για ένα ακόμα έτος έτη (2+1) από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: gram_ergwn@gsis.gr, είτε με φαξ στο: 210-4802089.

Σχέδιο Διακήρυξης σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/ConsultationsPages/disaster_recov_site.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας