Δημόσια Διαβούλευση του έργου “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Ιουλίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, έχει προβεί σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020”.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020) για την κάλυψη των απαιτήσεων, που θέτει η προγραμματική περίοδος 2014-2020, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και του e-cohesion. Το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 -2020 θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης Προγραμμάτων και Πράξεων, με ενσωματωμένες δυνατότητες διαχείρισης ροών εργασιών και εγγράφων, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της εκτέλεσης των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και θα επιτρέπεται η σύνδεση του επιχειρησιακού μοντέλου, όπως προκύπτει από τα ΣΔΕ, με την τεχνική υλοποίηση. Επίσης, θα παρέχονται δεδομένα προς το ευρύ κοινό με χρήση ανοικτών προτύπων και θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα προς τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΠΣ) Θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.ops@mnec.gr,  με βάση πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων.

H δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=b45&tabid=0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας