Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια – ανανέωση για (3) χρόνια, 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Ιουνίου 2015

To Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο « Προμήθεια – ανανέωση για (3) χρόνια, 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ #9.150,00#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 1723, του φορέα 05-150.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (πίνακας συμμόρφωσης) που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου (promithies@ydmed.gov.gr) μέχρι και την 9/6/2015, ημέρα Τρίτη..

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας