Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο “Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη” από το Υπουργείο Οικονομικών

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

11 Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο “Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη” από το Υπουργείο Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης, που θα ενοποιεί τις υπάρχουσες  πύλες του Υπουργείου Οικονομικών και θα εξυπηρετεί πολίτες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσίου.

Στόχος του η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η εσωτερική αξιοποίηση της Πύλης από το προσωπικό του Υπουργείου, αλλά και η εξωτερική αξιοποίησή της από πολίτες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πλατφόρμα της διαδικτυακής Πύλης θα είναι διαθέσιμη εκτός από τα Ελληνικά, και στα Αγγλικά.

Αναλυτικότερα, σκοπός του συνολικού έργου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενσωματώσει τις υπάρχουσες Πύλες του Υπουργείου (π.χ. κεντρική Πύλη Υπουργείου Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Συντάξεων, Τελωνείων, Γενικού Χημείου, Δημόσιας Περιουσίας κ.λπ.), με ολοκληρωμένη δομή και ενιαία μορφή, καθώς και μηχανισμό συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης (αποτελεσματική επεξεργασία με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία) πληροφοριών που αφορούν στα φορολογικά, τελωνειακά, και δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων κ.λπ., συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €120.580,00 (εκατό είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €98.032,52, πλέον ΦΠΑ: 22.547,48€).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180000.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ώρα 15:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρα 11:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, Τμήμα Α’ (Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 108 & 1132, τηλ. 2105239621, 2105235958). Διευκρινιστικά τεχνικά ερωτήματα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες, επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/CompetitionsPages/portal-kentrikon-ypiresion-YPOIK.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας