Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου"

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

04 Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  7113.

Αντικείμενο της διακήρυξης αυτής είναι η προμήθεια και εγκατάσταση της υποδομής, με σκοπό τη διαμόρφωση και λειτουργία του νέου Κέντρου Δεδομένων (datacenter) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Το αντικείμενο της διακήρυξης αυτής εντάσσεται στη Δράση Α5: “Ενίσχυση & αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ του έργου “Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξης του Ψηφιακού Σχολείου”, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Με τη δράση αυτή, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στοχεύει σε σημαντική ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του. Στα πλαίσια της δράσης αυτής, θα γίνει επέκταση και αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών ΠΣΔ μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών με την προμήθεια υποδομής αποθήκευσης δεδομένων, εξυπηρετητών, υποδομής διασύνδεσης δικτύου και SAN, συστήματος προστασίας δεδομένων (backup), λογισμικού εικονοποίησης και άλλου λογισμικού.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

1. Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων

2. Υποδομή προστασίας δεδομένων (backup)

3. Εξυπηρετητές τύπου blade

4. Δικτυακός εξοπλισμός

5. Υποστηρικτικός εξοπλισμός

6. Λογισμικό

• Λογισμικό προστασίας δεδομένων (backup)

• Λογισμικό Εικονοποίησης

• Λειτουργικά συστήματα και λοιπό λογισμικό

7. Υπηρεσίες

• Εγκατάστασης - Εκκίνησης

• Εκπαίδευσης

• Υποστήριξης/Συντήρησης

Ο προϋπολογισμός του έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται στο ποσό των €941.927,96, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €765.795,09, ΦΠΑ: €176.132,87).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 15.00.

Για την υποβολή αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών, η προθεσμία λήγει την Τρίτη 14 Απριλίου 2015, ώρα 17:00. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα συνοδεύονται από επισυναπτόμενο ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο σε μορφή .pdf που περιέχει το κείμενο των ερωτημάτων.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι την Τρίτη 28/4/2015 και ώρα 15:00.

Δείτε σχετικά τη διακήρυξη και όλο το υλικό του διαγωνισμού 7113, στη  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Σημείωση:

Oι οικονομικοί φορείς μετά από σύνδεση τους στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ μπορούν πρόσθετα να παραλαμβάνουν το πλήρης τεύχος και σε επεξεργάσιμη μορφή, πέρα του πρωτοτύπου pdf για την χρήση των πινάκων, υποδειγμάτων και λοιπών στοιχείων που θα απαιτηθούν για τη σύνταξη της προσφοράς τους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας