Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια συστήματος πληροφορικής για τη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στο Εφετείο Αθηνών

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

02 Σεπτεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς  για την προμήθεια συστήματος πληροφορικής για τη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στο Εφετείο Αθηνών” (με μοναδικό αριθμό 21PROC009189927), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή κόστους.


Το εκτιμώμενο κόστος της ενέργειας ανέρχεται στο ποσό των €37.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promjustice@justice.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας