Διαγωνισμός για την Προμήθεια συμβολαίων συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

13 Φεβρουαρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για να προμηθευτεί υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), για τις ανάγκες του έργου “ΣΤΗΡΙΖΩ” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, Υποέργο 1 “Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η διακήρυξη αφορά στην προμήθεια της υπηρεσίας “Συντήρηση και υποστήριξη για Storage HP EVA 8100”: Για την ασφαλή λειτουργία και υποστήριξη  του εγκατεστημένου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Storage απαιτείται η παροχή υποστήριξης και συντήρησης για το υλικό και λογισμικό του. Η ζητούμενη υποστήριξη θα είναι από τον κατασκευαστή του μέσω συμβολαίου συντήρησης υποστήριξης. Οι αναλυτικές απαιτήσεις  της ζητούμενης υποστήριξης καταγράφονται στους Πίνακες “ΠΤΧ 1.1: Συντήρηση και υποστήριξη για Storage HP EVA 8100” και “ΠΤΧ 1.2: Αναλυτική καταγραφή συστήματος  Storage HP EVA 8100”, του Παραρτήματος ΙΙ. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορές θα πρέπει να παραδώσει το σχετικό Συμβόλαιο συντήρησης & υποστήριξης (Service Agreement) με την κατασκευάστρια εταιρεία Hewlett Packard, για την καθορισμένη χρονικά περίοδο υποστήριξης του Storage HP EVA 8100.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην έδρα του ΙΤΥΕ, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960 361, Fax: 2610 960 350, e-mail: nts@cti.gr (Υπόψη κ. Μ. Παρασκευά).Η διακήρυξη βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sch.gr/3155-prox14  

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας