Διαγωνισμός για το έργο προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του λογισμικού και εφαρμογών υποστήριξης του export help desk του ENTERPRISE GREECE

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

28 Νοεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο οργανισμός “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. - ENTERPRISE GREECE” έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμή, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του λογισμικού και εφαρμογών υποστήριξης του export help desk, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, που περιλαμβάνει:

1)      Λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυίας,

2)      Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής του Export Helpdesk (Web interface),

3)      Ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning.


Το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης “Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων” με κωδικό ΟΠΣ 5021318 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής των ετών 2019-2020.


O ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €55.000,00 (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.


Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12:00 στα γραφεία της Enterprise Greece.


Περίληψη Προκήρυξης [PDF].

Διακήρυξη διαγωνισμού [PDF].

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [DOC].


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας