Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, εφαρμογών και υπηρεσιών μηχανοργάνωσης από την ΕΣΗΕΑ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

08 Αυγούστου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΣΗΕΑ έχει προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προμηθευτεί υλικά, εφαρμογές και υπηρεσίες, που αφορούν την αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης της Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται, ανά κατηγορία, ως εξής:

Α/Α Κατηγορίας

Σύντομη Περιγραφή

Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)

Κατηγορία 1

Firewall & switches

2.200

Κατηγορία 2

Σύστημα NAS & servers

8.500

Κατηγορία 3

PCs, workstation, laptops, περιφερειακά

7.100

Κατηγορία 4

Computer Room Access Control

1000

Κατηγορία 5

Πληροφοριακό Σύστημα

30.000

Κατηγορία 6

Auditors

3.000

Κατηγορία 7

Άδειες 1 έτους εφαρμογών Office 365

1.000

Σύνολο κατηγοριών

Συνολικός προϋπολογισμός ΕΣΗΕΑ

52.800


Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές του του προϋπολογισμού ανά κατηγορία είναι οι ανώτατες δυνατές. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ορίζεται η 30/8/2019 και ώρα 12 μ., στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Αθήνα 10671, 5ος Όροφος, στη Γραμματεία. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Η ημερομηνία και ώρα αποστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


Η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η ΕΣΗΕΑ. Θα γίνει σε πρώτη φάση η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών. Οι εταιρείες των οποίων η τεχνική προσφορά θα κριθεί επαρκής από την Επιτροπή Αξιολόγησης έστω και σε μία κατηγορία από εκείνες που συμμετέχει, θα περάσει στην επόμενη φάση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Θα διαγωνισθεί, όμως, μόνον στις κατηγορίες εκείνες που η προσφορά της κρίθηκε επαρκής. Αν η τεχνική προσφορά μιας συμμετέχουσας εταιρείας κριθεί ανεπαρκής για όλες τις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει δεν περνά στην επόμενη φάση και της επιστρέφεται σφραγισμένη η οικονομική της προσφορά.

Σε δεύτερη φάση αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές εκείνων των εταιρειών που η τεχνική τους προσφορά κρίθηκε επαρκής έστω και σε μία κατηγορία από εκείνες στις οποίες συμμετέχει. Ανάδοχος κηρύσσεται, ξεχωριστά ανά κατηγορία, εκείνη η εταιρεία, της οποίας η τεχνική προσφορά κρίθηκε επαρκής για την κατηγορία αυτή και έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

Η προκήρυξη βρίσκεται επίσης αναρτημένη και στην ηλεκτρονική σελίδα:

https://www.esiea.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-g-3/


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας