Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Για τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης"

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

06 Φεβρουαρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης”, που αφορά στο Υποέργο 1 στην Πράξη “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης” (MIS: 5029287) Άξονα προτεραιότητας 3 “Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη” του Ε.Π. “Κρήτη”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συνοπτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αναλύεται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €2.016.129,03 προ ΦΠΑ (€2.500.000,00 με ΦΠΑ 24%).

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από την Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τροποποίηση ή/και αναθεώρηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης/ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί: στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας: http://www.epiteliki.minedu.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://minedu.gov.gr.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις υποβάλλονται στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας