Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2019

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Ιανουαρίου 2019

14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναρτώνται σήμερα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον ΣΕΠΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης, οι διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.


Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 135

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
 2. Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα.
 3. Τηλέφωνο: 2109249540-1, Φαξ: 2109249542.
 4. Τίτλος: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”.
 5. Υπηρεσίες:
  • Κατάρτιση 70 ΩΡΕΣ σε 1.250 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης)
  • Πιστοποίηση σε 1.250 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης).
 6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 7. Περιγραφή - Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες - της άσκησης του επαγγέλματός τους - γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ.
 9. Συνολικός προϋπολογισμός:
  912.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
  0,00 € Φ.Π.Α. (24%) 
  912.500,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
 10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 18 Μήνες από την υπογραφή της.
 11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 18.250,00 €.
 12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Κωδ. ΣΑΕ. Ε1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310003). Η σύμβαση εντάσσεται και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών” με Κωδικό ΟΠΣ 5002351, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5863/743/Α3/13-11-2017. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 13. Διάθεση εγγράφων - Στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα και στο τηλέφωνο 2109249540-1 e-mail: info@sepe.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sepe.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 02:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 18. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 21/01/2019.
Για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας