Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

28 Νοεμβρίου 2014

To Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο «Συντήρηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 28.11.2014 αιτήματος της του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών του ΥΔΙΜΗΔ (ΑΔΑΜ: 14REQ0024340152014-11-28), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, για τις υπηρεσίες συντήρησης από 2.1.2015 έως 31.12.2015, ανέρχεται στο ποσό των (έντεκα χιλιάδων και οκτακοσίων οκτώ ευρώ) 11.808,00 € συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 0869, του φορέα 05-150 του οικονομικού έτους 2015.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων του ΥΔΙΜΗΔ (promithies@ydmed.gov.gr) μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας