Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Orange

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

26 Νοεμβρίου 2014

Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τις αποφάσεις της Επιτροπής περί διενέργειας ελέγχου στην Orange για ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Μολονότι το Γενικό Δικαστήριο έχει την εξουσία να εξακριβώσει αν η Επιτροπή διέθετε, πριν από τη λήψη αποφάσεως περί ελέγχου, αρκούντως σοβαρές ενδείξεις, η εξακρίβωση αυτή δεν αποτελεί το μόνο μέσο που της παρέχει τη δυνατότητα να βεβαιωθεί ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει αυθαίρετο χαρακτήρα.

(Απόφαση στην υπόθεση T-402/13, Orange κατά Επιτροπής)

Βλ. συνημμένο Ανακοινωθέν Τύπου. Για το πλήρες κείμενο της αποφάσεως παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CURIA

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ