Xerox: Πως θα απαλλαγούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης από το χαρτί

Μελών ΣΕΠΕ

05 Οκτωβρίου 2021

Παρά την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών αρχείων, η ποσότητα έντυπων εγγράφων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί κατά 11%, σύμφωνα με  έρευνα της CynergisTek το 2018. Αυτή η έλλειψη ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης εμποδίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα επιτρέψει σε εταιρείες και οργανισμούς παροχής υγειονομικής περίθαλψης να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, εξυπηρετώντας καλύτερα τους ασθενείς.

Αυτή τη στιγμή, τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών παραμένουν παγιδευμένα ανάμεσα σε συστήματα που δεν “επικοινωνούν” μεταξύ τους και οι οργανισμοί εξακολουθούν να στηρίζουν τις εργασίες τους σε χειροκίνητα συστήματα που χαρακτηρίζονται από έντονη γραφειοκρατία και έλλειψη αυτοματισμού. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την εμφάνιση  της πανδημίας της νόσου COVID-19. Σχεδόν το 40% των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ δηλώνει ότι η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βαδίζουν προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης, πάνω από το ένα τρίτο δήλωσε ότι αναγκάστηκε να επιβραδύνει τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού υπέρ δραστηριοτήτων που θα δημιουργούσαν έσοδα.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ, η διευρυμένη χρήση χαρτιού και η έλλειψη αυτοματοποίησης στις καθημερινές εργασίες δυσκολεύουν τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμου 21st Century Cures Act που έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από τους ασθενείς μέσω εξουσιοδοτημένων εφαρμογών στο κινητό.

Η Xerox προτείνει 3 διαδικασίες με τις οποίες οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να πραγματοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό:

1. Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου εστιασμένου στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με την επιβράδυνση της πορείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα μεγάλο πρόβλημα: είναι ανέφικτο να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις χωρίς την υποστήριξη από διαδικασίες ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και cloud τεχνολογιών.

Η πραγματοποίηση εσωτερικού ελέγχου θα βοηθήσει τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης μέσω ενός σχεδίου δράσης. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ασφαλείς τεχνολογίες - τόσο εσωτερικές όσο και προερχόμενες από αξιόπιστους, εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες – προκειμένου να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να ευνοούν την ταχεία υλοποίηση έργων.

2. Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων των ασθενών

Πέρα από τα ιατρικά αρχεία ενός ασθενούς, η ψηφιοποίηση κάθε εσωτερικής διαδικασίας– από τους φακέλους έως την τιμολόγηση, την επικοινωνία και τα αρχεία - μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Η διαχείριση περιστατικών μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη εάν πραγματοποιηθεί μετάβαση από τα έντυπα έγγραφα στα ψηφιακά, προσφέροντας μία συγκεντρωτική εικόνα για το προφίλ κάθε περιστατικού. Η ψηφιοποίηση θέτει κυριολεκτικά το σύνολο της πληροφόρησης στη διάθεση  κάθε μέλους του υγειονομικού προσωπικού που συμμετέχει στη θεραπεία ασθενών.

Είναι πολύ πιο εξυπηρετικό οι ασθενείς να αλληλεπιδρούν με τους παρόχους υγείας ηλεκτρονικά, μιας και ελαττώνεται ο διοικητικός φόρτος επεξεργασίας των διαφορετικών εγγράφων. Σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργώντας ψηφιοποιημένες βάσεις δεδομένων, οι λειτουργίες βελτιώνονται, καθώς μειώνονται τόσο τα κόστη αποθήκευσης χαρτιού, όσο και η προσπάθεια εντοπισμού νέων ευκαιριών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών.

3. Χρήση της τεχνολογίας για την καλύτερη σύνδεση δεδομένων και συστημάτων με ιατρικά αρχεία.

Ο αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση και οι εφαρμογές μέσω κινητών συσκευών αποτελούν βασικά συστατικά ενός ψηφιακού μετασχηματισμού. Χειροκίνητες διαδικασίες που βασίζονται στην αυξημένη χρήση χαρτιού αποτελούν στόχο για ψηφιακό μετασχηματισμό. Περίπου το 90% των εγγράφων και αρχείων των ασθενών, για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της InstaMed.  

Άλλες “δαιδαλώδεις” διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης που αναμένεται να ωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιλαμβάνουν:

Τη δυνατότητα ανάκτησης ιατρικών αρχείων ενός ασθενούς, η οποία μπορεί να διευκολύνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ανάλυση πληροφοριών, καθώς και τη σύνδεσή τους με συστήματα EHR και EMR.

Την επεξεργασία αρχείων ασθενών, που αφορά σε χρήση ψηφιακών μεθόδων για εγγραφή, σάρωση, εύρεση και αποθήκευση αυτών των εγγράφων με ασφάλεια με σκοπό τη σύνδεσή τους με συστήματα EHR ή EMR.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Ραμπάτ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Xerox Hellas, «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στο μέλλον αλλά οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού θα επιφέρουν μία ευπρόσδεκτη τεράστια, ριζική αλλαγή για όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για να δημιουργήσουν πλήρως ψηφιακές, διαφανείς, πιο επιτυχημένες και προσοδοφόρες λειτουργίες όπου ο ασθενής θα μπορεί να συνδέεται με τα ιατρικά του δεδομένα σε διαρκή βάση και να έχει ψηφιακά τη δυνατότητα να αναλάβει τη δική του φροντίδα.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ