Οι αποκλίσεις στην ποιότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο κοστίζουν στους παρόχους

Νέα

04 Οκτωβρίου 2017

Επιμέρους θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο ρυθμίζει σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ, το οποίο εναρμονίζει το εθνικό με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ ορίζεται το πλαίσιο για την ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με τις πραγματικές ταχύτητες που λαμβάνουν στο Διαδίκτυο, ενώ καθορίζονται τα δικαιώματά τους για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας σύνδεσης και της ονομαστικής που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Επίσης, εξειδικεύονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. IPTV), καθώς και τη διακριτική τιμολόγηση περιεχομένου από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Σε δημόσια διαβούλευση από την ΕΕΤΤ σχέδιο μέτρων για την πρόσβαση στο ανοικτό ΔιαδίκτυοΗ ΕΕΤΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Δεκεμβρίου το συγκεκριμένο σχέδιο μέτρων, που εξειδικεύουν θέματα του Κανονισμού (2015/2120) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την ενημέρωση των χρηστών από τους παρόχους. Για παράδειγμα, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο πρέπει να ενσωματώνουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στη σύνδεσή τους, ενώ για τους συνδρομητές υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο που δεν έχουν συμβόλαια (π.χ. καρτοκινητή), ο πάροχος υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας με ενσωματωμένες τις πρόσθετες πληροφορίες. Οι πληροφορίες  πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και αναζητίσιμες, να είναι κατανοητές από το ευρύ κοινό και να γράφονται με ξεκάθαρο τρόπο, χωρίς νοήματα που επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες ή που δύνανται να παραπλανήσουν τους χρήστες.  

Συμβόλαια
Ο τελικός χρήστης  πρέπει να μπορεί να εντοπίσει και να αναγνωρίσει εύκολα όλες τις πληροφορίες που αφορούν και απορρέουν από τον Κανονισμό. Για το σκοπό αυτό  πρέπει να δημιουργηθεί ειδική ενότητα στα συμβόλαια των παρόχων όπου θα περιέχονται οι σχετικές πληροφορίες. Μάλιστα οι πάροχοι υποχρεούνται να τροποποιήσουν όλα τα εν ισχύ συμβόλαια των συνδρομητών, ακολουθώντας την διαδικασία του Κανονισμού Γενικών Αδειών. 

Διαχείριση κίνησης
Με το νέο πλαίσιο, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης που εφαρμόζουν και για κάθε μία από αυτές την επίδρασή της στην ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (από την σκοπιά του τελικού χρήστη), καθώς και στην  ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τελικών χρηστών.

Σχετικά με την επίδραση στην ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ο πάροχος πρέπει να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο η πρακτική διαχείρισης κίνησης επηρεάζει την ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ή συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Σχετικά με την επίδραση στην ιδιωτικότητα των τελικών χρηστών, ο πάροχος  πρέπει να αναφέρει ποιες πρακτικές που εφαρμόζει διαβάζουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες που δημιουργεί ο χρήστης, τι είδους δεδομένα και πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, σελίδες που επισκέπτεται ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί), καθώς και πως χρησιμοποιούνται στα πλαίσια κάθε πρακτικής.

Ο πάροχος οφείλει να παρέχει επίσης έγκαιρη προειδοποίηση στο χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης. 

Ποιότητα σύνδεσης
Ο πάροχος επίσης πρέπει να αναφέρει την πρακτική σημασία παραμέτρων ποιότητας όπως η ταχύτητα μετάδοσης (ή ρυθμοαπόδοση (throughput)), η καθυστέρηση (delay), η διακύμανση της καθυστέρησης (jitter) και ο ρυθμός απωλειών πακέτων (packet loss rate) για τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών. Η αναφορά αυτή είναι υποχρεωτική για την ταχύτητα μετάδοσης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους, για τις οποίες υπάρχει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση απόδοσης στους γενικούς όρους παροχής και χρήσης της υπηρεσίας.

Σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν περιορισμοί όγκου (data caps), ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τι συμβαίνει όταν ο τελικός χρήστης ξεπεράσει το όριο όγκου (π.χ. αυτόματη αύξηση της χρέωσης, περιορισμός της ταχύτητας, φραγή εφαρμογών και υπηρεσιών). Επίσης, ο πάροχος  πρέπει να αναφέρει ενδεικτικά τη χρήση στην οποία αντιστοιχούν οι περιορισμοί, για δημοφιλείς εφαρμογές (π.χ. χρόνος που μπορεί να παρακολουθήσει βίντεο συνεχούς ροής κανονικής/υψηλής ευκρίνειας (SD/HD streaming video), ή να ακούσει μουσική). 

Ταχύτητες σύνδεσης
Ο πάροχος της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο οφείλει επίσης να αναφέρει στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας τουλάχιστον: α) την ελάχιστη, μέγιστη, συνήθως διαθέσιμη, και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας  που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου, προκειμένου για συνδρομητές σταθερών δικτύων. β) τη μέγιστη και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου, προκειμένου για συνδρομητές κινητών δικτύων. Επίσης, δύναται να αναφέρει και άλλες παραμέτρους ποιότητας (π.χ. καθυστέρηση, ρυθμό απωλειών πακέτων).

Από τις αναφερόμενες στο συμβόλαιο τιμές ταχυτήτων ή και άλλων παραμέτρων ποιότητας δικαιολογείται ένα εύλογο περιθώριο σφάλματος, αρκεί να υποστηρίζεται από συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία.

Στο μεταξύ, οι διαφημιζόμενες τιμές ταχυτήτων δεν μπορεί να είναι υψηλότερες από τις μέγιστες που μπορούν να επιτύχουν οι συνδρομητές σε βέλτιστες συνθήκες σύνδεσης (π.χ. μικρή απόσταση από το Αστικό Κέντρο ή το σημείο συγκέντρωσης της κίνησης, χαμηλή συμφόρηση, καλή ποιότητα βρόχου σε σταθερά δίκτυα, υψηλή στάθμη σήματος σε κινητά δίκτυα).

Μαζί με την αναφορά των διαφημιζόμενων ταχυτήτων ή άλλων παραμέτρων ποιότητας, ο πάροχος περιλαμβάνει και σαφή περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες αυτές επιτυγχάνονται. 

Αποζημιώσεις
Ο πάροχος υποχρεούται επίσης να αναφέρει στο συμβόλαιο τις επανορθώσεις ή αποζημιώσεις που θα καταβάλλει προς τους συνδρομητές, σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της ποιότητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο και της ποιότητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας, για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους ποιότητας, για την οποία αναφέρεται ποσοτική εκτίμηση, και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης. Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων είναι έκπτωση στο λογαριασμό, δυνατότητα για διακοπή του συμβολαίου χωρίς χρέωση, χρηματική αποζημίωση ανάλογη της ζημίας του συνδρομητή, ή συνδυασμός αυτών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, αζημίως. Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές  ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας