Τη “Σφραγίδα Αριστείας” καθιερώνει η Ε.Ε., για να ενισχύσει την έρευνα στην Ευρώπη

Νέα

13 Οκτωβρίου 2015

Μια νέα πρωτοβουλία, τη “Σφραγίδα Αριστείας”, η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει φιλόδοξα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας εντός της Ε.Ε., εγκαινιάζει η Επιτροπή. Η “Σφραγίδα Αριστείας” είναι μία ετικέτα ποιότητας, που θα απονέμεται σε προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος - πλαισίου της Ε.Ε. για την έρευνα και την ανάπτυξη “Ορίζοντας 2020”.

Η “Σφραγίδα Αριστείας” θα συμβάλει στον εντοπισμό και τη στήριξη καινοτόμων έργων, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικά διεθνώςΤο σήμα ποιότητας “Σφραγίδα Αριστείας” θα χορηγείται σε υποσχόμενα έργα, που υποβάλλονται δυνάμει του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” και τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά έλαβαν υψηλή βαθμολογία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Στην πιλοτική φάση, η “Σφραγίδα Αριστείας” θα χορηγείται, αρχικά, σε προτάσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις ΜμΕ του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Αργότερα, η δράση θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει περισσότερους τομείς του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

Την πρωτοβουλία εγκαινίασαν χθες οι Επίτροποι Corina Crețu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και Carlos Moedas, αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, στην εκδήλωση OPEN DAYS - Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων.

Τι είναι η “Σφραγίδα Αριστείας”

Η “Σφραγίδα Αριστείας” είναι μία ετικέτα ποιότητας, που απονέμεται σε προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος - πλαισίου της Ε.Ε. για την έρευνα και την ανάπτυξη “Ορίζοντας 2020”. Θα απονέμεται στα έργα εκείνα, που έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα κριτήρια της αξιολόγησης του “Ορίζοντας 2020”, αλλά δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η “Σφραγίδα” εντοπίζει ελπιδοφόρες προτάσεις έργων, που αξίζει να χρηματοδοτηθούν από εναλλακτικές πηγές (δημόσιες ή ιδιωτικές), δηλαδή εθνικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς.

“Σε μια περίοδο περιορισμένων πόρων, πρέπει να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη οι επενδύσεις μας στην έρευνα και την καινοτομία: η δημιουργία συνεργιών μεταξύ του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” και άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως είναι -αλλά όχι αποκλειστικά - τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), είναι ένας τρόπος για την επίτευξη του στόχου”, αναφέρει η Επιτροπή.

Ποιοι ωφελούνται
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, κάθε χρόνο, χιλιάδες οργανώσεις στην Ευρώπη υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”. Η αξιολόγηση εξετάζει τις προτάσεις με βάση τρία καθορισμένα κριτήρια (αριστεία, αντίκτυπος, ποιότητα & αποδοτικότητα της υλοποίησης) και προσδιορίζει τις προτάσεις που δεν είναι έτοιμες να λάβουν χρηματοδότηση (κάτω από το κατώτατο όριο ποιότητας) και εκείνες που αξίζει να λάβουν χρηματοδότηση (πάνω από το κατώτατο όριο). Ορισμένες μόνον από τις προτάσεις, που αξιολογούνται ως “πάνω από το κατώτατο όριο”, λαμβάνουν χρηματοδότηση ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

Το πιστοποιητικό “Σφραγίδα Αριστείας” θα απονέμεται στους αιτούντες οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν μεν ως πάνω από το κατώτατο όριο, δεν λαμβάνουν, όμως, χρηματοδότηση. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού μπορεί, στη συνέχεια, να προσεγγίσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ως απόδειξη της υψηλής ποιότητας της πρότασης έργου. Ωστόσο, αυτό δεν εγγυάται υποστήριξη για τις εν λόγω προτάσεις.

Οι περιφέρειες/τα κράτη – μέλη, που ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους προτάσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τους πόρους των ΕΔΕΤ (σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, τους ειδικούς στόχους των προγραμμάτων τους και σύμφωνα με τους εθνικούς και τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις) για να χορηγήσουν χρηματοδότηση, χωρίς επιπρόσθετη αξιολόγηση της ποιότητας της πρότασης. Η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στα ΕΔΕΤ, καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης (δημόσιες ή ιδιωτικές) είναι, επίσης, ευπρόσδεκτες.

"Ορίζοντας 2020"
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. για την περίοδο 2014 - 2020 “Ορίζοντας 2020” προσφέρει σχεδόν €80 δις σε επενδύσεις για έργα έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την υποστήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ποσό ύψους €9 δις περίπου, δηλαδή τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού, που διατίθεται στους πυλώνες “υπεροχή στις βιομηχανικές τεχνολογίες” και “κοινωνική πρόκληση” του εν λόγω προγράμματος, αναμένεται να χορηγηθεί άμεσα στις ΜμΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων, μεταξύ άλλων, από το “μηχανισμό για τις ΜμΕ”.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021