Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ύψους €120 εκατ., το Σεπτέμβριο

Νέα

28 Αυγούστου 2015

Στη δημιουργία 2.500 νέων επιχειρήσεων και 4.500 θέσεων εργασίας στοχεύει νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού €120 εκατ., που αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Η δράση, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των €60 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), έχει ως στόχο τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων και είναι μία από τις τρεις, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο.

Προβλέπεται η δημιουργία 2.500 νέων επιχειρήσεων - Η προκήρυξη θα γίνει το Σεπτέμβριο, η δε υποβολή προτάσεων το διάστημα Δεκεμβρίου 2015 - Μαρτίου 2016Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας, δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, που, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως €50.000 (100% ενίσχυση), ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, η προδημοσίευση της σχετικής προκήρυξης θα γίνει το Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές προτάσεων του Α' κύκλου από το Δεκέμβριο του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016. Οι δε εντάξεις του Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξή τους.

Τρία προγράμματα
Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα αφορούν και τις τρεις δράσεις, που, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, θα “τρέξουν” από το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το τρίτο την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και οι τρεις χρηματοδοτικές ενέργειες αφορούν δράσεις των τομεακών προγραμμάτων “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, ΕΠΑνΕΚ-κίνηση και "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Ενίσχυση πτυχιούχων
Η δεύτερη δράση αφορά την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι €50 εκατ., σε δύο κύκλους των €25 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο δε επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι από €5.000 έως €25.000 (100% ενίσχυση), με τον εκτιμώμενο αριθμό των τελικών ωφελούμενων να υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους.

Η τρίτη δράση, τέλος, αφορά την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από €30.000 έως €300.000 με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε €50 εκατ., ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021