Δεκαήμερη παράταση από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” σε υποέργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Νέα

09 Σεπτεμβρίου 2014

Χρονική παράταση ενός δεκαημέρου για την κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών για έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού €26,6 εκατ., έδωσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών στις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με κύριο φορέα του έργου το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ). Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, είχε αρχική καταληκτική ημερομηνία την 29η Σεπτεμβρίου, η οποία μετατίθεται, μετά από την απόφαση της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, για τις 6 Οκτωβρίου.Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, αποτελεί ένα από τα πέντε υποέργα, που συγκροτούν τη φιλόδοξη Δράση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία στο ελληνικό Δημόσιο υπηρεσιών: Καταλόγου (directory) που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς και το σύνολο των χρηστών και των ρόλων τους, Ονοματολογίας - (DNS) και καταχωρητή διευθύνσεων (Hostmaster), παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ’ απαίτηση (streaming). Επίσης, θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποθηκευτικό χώρο θυρίδας τουλάχιστον 5GB ανά χρήστη (για τουλάχιστον 200.000 χρήστες), αλλά και τηλεσυνεργασίας. Τέλος, μέσω του υποέργου δημιουργούνται υποδομές φιλοξενίας εφαρμογών και συστημάτων (web-hosting) και Κεντρικού Δικτυακού Τόπου του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Για την υποστήριξη των παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα (υλικό και λογισμικό) καθώς και να τα παράσχει, ως υπηρεσία.

Το έργο
Συνολικά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου, με τεράστια δημοσιονομικά οφέλη, προϋπολογισμού €616 εκατ. σε βάθος τετραετίας, αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων.
Η ολοκλήρωσή του, με τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33.753, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει το Δημόσιο σε εξοικονόμηση περίπου €150 εκατ. ετησίως από τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ