Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασικός πυλώνας της διοικητικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ

Νέα

20 Μαρτίου 2012

Μέχρι τις 27 Μαρτίου 2012 θα βρίσκεται σε διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η πολιτική εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου είναι ύψιστης σημασίας για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι η χώρα να αποκτήσει εθνική στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αξιοποιώντας αποτελεσματικά κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων αυτής της στρατηγικής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικής, που δεν θα ανατρέπεται αναλόγως των πολιτικών κύκλων, θα έχει ευρύτερη κοινωνική και κομματική συναίνεση και ακόμη, διαρκή στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό.

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει σειρά δράσεων που δομούνται σε 4 βασικούς τομείς δραστηριότητας που έχουν στο επίκεντρό τους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Οι τέσσερις αυτοί βασικοί τομείς δραστηριοποίησης είναι:

 1. Η εύκολη και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
 2. Η λειτουργία υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών που δημιουργούν οφέλη,
 3. Η κοινωνική ανάπτυξη βάσει των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
 4. Η ανάπτυξη υποδομών.

Με βάση τους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής με χρονικό όριο για την επίτευξή τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριο Δημήτρη Ρέππα, “η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ως κεφάλαιο πολιτικής, αποτελεί έναν από τους εφτά πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για τη συνολική διοικητική μεταρρύθμιση”. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κύριος Παντελής Τζωρτζάκης τόνισε πως “η εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών, έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό χρόνων. Η Στρατηγική μας θα πρέπει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς την εξυπηρέτηση τεσσάρων βασικών στόχων: της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της χώρας, της βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο Δημόσιο, αλλά και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του Πολίτη και της Επιχείρησης και τη συμμετοχική δημοκρατία”.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το κυβερνητικό επιτελείο τόνισε πως καλείται να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια ως προς την εξάπλωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σημαντικότερα, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

 1. Κατακερματισμένες ψηφιακές αγορές,
 2. Έλλειψη διαλειτουργικότητας,
 3. Αυξανόμενο ηλεκτρονικό έγκλημα,
 4. Έλλειψη επενδύσεων σε δίκτυα,
 5. Ανεπαρκείς προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας,
 6. Έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού, μόρφωσης και δεξιοτήτων,
 7. Χαμένες ευκαιρίες για την εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών αναπτύσσονται οι αντίστοιχες δράσεις στα πεδία:

 1. Ενιαία ψηφιακή αγορά,
 2. Διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής,
 3. Εμπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο,
 4. Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη,
 5. Έρευνα και καινοτομία με την αξιοποίηση χρήσιμων ιδεών, που μετατρέπονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην αγορά,
 6. Βελτίωση της ψηφιακής μόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις,
 7. Χρησιμοποίηση τεχνολογικών δεδομένων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσμού.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο, στο οποίο θα υπάρχουν αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες. Θα είναι δυνατή η αναζήτηση σε άλλα αρχεία του Δημοσίου των πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα και την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου. Κάθε διαδικτυακός τόπος θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των υποθέσεων που αφορούν έναν ενδιαφερόμενο, αλλά και θα γνωρίζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση που τον αφορά. Έτσι, όλα τα κανάλια επικοινωνίας θα είναι απολύτως ενήμερα για την υπόθεση του συγκεκριμένου πολίτη. Το βασικό έργο του κέντρου αυτού της ενιαίας διαχείρισης, αφορά κυρίως στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που παίρνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021