Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “Έξυπνη” χρήση των νέων τεχνολογιών στην προστασία του περιβάλλοντος

Νέα

12 Οκτωβρίου 2009

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα η Επιτροπή κάλεσε τον κλάδο Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να παρουσιάσει έως το 2011 μια σύντομη περιγραφή των πρακτικών μέτρων που θα λάβει ώστε, έως το 2015, να αυξήσει την ενεργειακή του απόδοση κατά 20%. Μόνον ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες ΤΠΕ καταναλώνουν περίπου 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και περίπου 2% των εκπομπών (διοξειδίου του) άνθρακα. Η έξυπνη χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε, ωστόσο, να συμβάλει στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενεργοβόρους κλάδους, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, μειώνοντας κατά 15% τις συνολικές ανθρακούχες εκπομπές το 2020. Η Επιτροπή συνιστά ο κλάδος των ΤΠΕ να θέσει γενναίους στόχους ενεργειακής απόδοσης έως το 2011. Καλεί επίσης τις χώρες της ΕΕ, έως το τέλος του 2010, να έχουν συμφωνήσει σε κοινές προδιαγραφές για “έξυπνη μέτρηση”.

“Η καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ θα συμβάλει ώστε να καλύψουμε τους στόχους που έχει θέσει η


Viviane Reding
Επίτροπος της ΕΕ για την
Κοινωνία της Πληροφορίας
και τα Μέσα Ενημέρωσης

Ευρώπη όσον αφορά τη δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ο τομέας των ΤΠΕ μπορεί να κατευθύνει την πορεία προς μια αειφόρο, περιβαλλοντικά ήπια, ανάπτυξη και να δώσει ώθηση στη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη”, δήλωσε η κυρία Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης. “Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να προπορευθούμε στις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες - όχι μόνο επειδή είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη μονίμων περικοπών στις εκπομπές CO2, αλλά επειδή το οικολογικό δυναμικό τεχνολογιών αυτών μπορεί να εξασφαλίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠΕ”.

Η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση, σύμφωνα με την οποία ο τομέας των ΤΠΕ να ηγηθεί της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η Επιτροπή καλεί τον τομέα των ΤΠΕ, έως το 2010, να έχει συμφωνήσει σε κοινές μεθόδους μετρήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα. Ως αποτέλεσμα θα διατίθενται περισσότερο αξιόπιστα δεδομένα ώστε, έως το 2011, να έχουν τεθεί φιλόδοξοι τομεακοί στόχοι για την ενεργειακή απόδοση και για τις περικοπές των εκπομπών άνθρακα. Οι εν λόγω τομεακοί στόχοι πρέπει να αποβλέπουν στο ξεπέρασμα των στόχων της ΕΕ για το 2020 ήδη από το 2015.

Απευθυνόμενη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στον τομέα των ΤΠΕ, η σημερινή σύσταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ελευθέρωση δυναμικού ενεργειακής απόδοσης μέσω περισσότερων πρωτοβουλιών για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως αυτές που πρόσφατα δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και τα πράσινα αυτοκίνητα (IP/09/1116), αλλά και με συνεργασίες μεταξύ του κλάδου των ΤΠΕ και συγκεκριμένων στρατηγικών τομέων. Εν προκειμένω, προσδιορίζονται οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ως κύριοι οικονομικοί τομείς όπου παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτη η ενεργειακή απόδοση μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τις χώρες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν λύσεις που να βασίζονται σε ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα έξυπνα δίκτυα και τα έξυπνα συστήματα μέτρησης μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτική παραγωγή και τον έλεγχο, καθώς και τη διανομή και κατανάλωση της ενέργειας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει έως το τέλος του 2010 να έχουν συμφωνήσει σε κοινή προδιαγραφή για έξυπνη μέτρηση που θα παρέχει στους καταναλωτές βελτιωμένη πληροφόρηση και θα τους βοηθήσει στη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Διαθέτοντας έξυπνη μέτρηση στο σπίτι, οι καταναλωτές θα μπορούν, λ.χ., να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση έως και 10%. Το αργότερο έως τα τέλη του 2012 θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί χρονικό πλαίσιο για την εγκατάσταση έξυπνης μέτρησης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021