Στήριξη της απασχόλησης 50.000 ανέργων έως 29 ετών στην Ελλάδα με Κοινοτικά κονδύλια €160,24 εκατ.

Νέα

09 Ιουλίου 2014

Με κονδύλια της τάξης των €160,24 εκατ. ετοιμάζεται να στηρίξει η Ευρώπη, προγράμματα την απασχόληση για 50.000 ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, στην Ελλάδα. Πρόκειται για κεφάλαια που απορροφά η χώρα στο πλαίσιο της “Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων”, συνολικού ύψους €6 δις. Χρήματα από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, που προγραμματίζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-20, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μέτρα, που απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 ετών (ή εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει, μέχρι 29 ετών), κυρίως για εκείνους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) σε περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25% (2012). 

Είκοσι κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι επιλέξιμα για την “Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων”, επειδή - δυστυχώς - διαθέτουν περιφέρειες, που συγκεντρώνουν τα συγκεκριμένα κριτήρια (Πίνακας).

Οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλουν επιχειρησιακά προγράμματα που να περιλαμβάνουν μέτρα για τη χρήση της χρηματοδότησης από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» για να εγκριθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους των κανονισμών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα έχει, ήδη, υποβάλει τις προτάσεις της και εντός Ιουλίου, εφόσον εγκριθεί από την Ε.Ε. θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης και κατάρτισης για 50.000 νέους έως 29 ετών, μέσω της επιταγής εισόδου (voucher). Από τους συνολικά 50.000 ωφελούμενους, οι 12.000 θα είναι νέοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών και 38.000 ηλικίας από 25 έως 29 ετών.

Με τη χρηματοδότηση της άμεσης προσφοράς θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης, η “πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων” στηρίζει άμεσα την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων “εγγυήσεων για τη νεολαία”.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1 Σεπτεμβρίου 2013, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ από τότε. 

Πρόοδος
Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Γαλλίας, το δε αντίστοιχο σχέδιο επιχειρησιακού  προγράμματος της Ιταλίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Επιτροπή.

Άλλα κράτη μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία, βρίσκονται, επίσης, στη διαδικασία εφαρμογής των σχεδίων, που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 

Για την επιτάχυνση των σχετικών προγραμμάτων, η Ε.Ε. πραγματοποιεί σεμινάριο με τη συμμετοχή των 20 κρατών – μελών, που παίρνουν μέρος στην πρωτοβουλία στις 11 Ιουλίου. Εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τα κράτη - μέλη θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες, με σκοπό να επισπεύσουν τον προγραμματισμό και την πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνεργασία για τον προγραμματισμό μέτρων, που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έτσι ώστε όλα τα επιλέξιμα κράτη - μέλη να μπορέσουν να αρχίσουν να λαμβάνουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν.

Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρέχοντας περισσότερα από €10 δις ετησίως, κατά την περίοδο 2014-2020, είναι η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της Ε.Ε. για την εφαρμογή των “εγγυήσεων για τη νεολαία”.* Τα κράτη μέλη πρέπει να προσθέτουν σ’ αυτά τα ποσά τουλάχιστον τα ίδια ποσά από τα κονδύλια που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ