Υπό ψηφιακό μετασχηματισμό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Νέα

07 Ιουνίου 2022

Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού οδεύει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο αποκτά νέο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού €10 εκατ., το οποίο μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης.

Δρομολογείται ένα ακόμα σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αλλάξει τη σημερινή λειτουργία του Ταμείου ΠαρακαταθηκώνΜέσω του έργου, το Ταμείο θα μπορεί να παρέχει νέες προηγμένες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο αποτελεσματική η λήψη αποφάσεων μέσα από τη διασύνδεση του με τους συναλλασσόμενους, αλλά και τους φορείς που συνεργάζεται.

Το έργο “SUB2, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των συναλλασσόμενων, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων με τα στελέχη του Ταμείου, η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων  από τη διοίκηση του, καθώς και η βέλτιστη διεκπεραίωση των διαδικασιών του.

Αποβλέπει, επίσης,  στην ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε online περιβάλλον, στην καταστολή της  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στην καταστολή της χρηματοδότησης  της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, το προς ανάπτυξη Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει διασύνδεση με τρίτα συστήματα και αρμόδιους φορείς  που εμπλέκονται στις υποθέσεις του, καθώς και να υποστηρίζει μια πελατοκεντρική διαχείριση των  διαδικασιών του Ταμείου.

Τεχνικές προδιαγραφές
Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων εφαρμογών με ένα ενιαίο  σύστημα, η βελτίωση των διατηρούμενων διαδικασιών με best practices και η διατύπωση άλλων αχαρτογράφητων διαδικασιών, που μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα  του Ταμείου Παρακαταθηκών.

Στα πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

- Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, την ανάλυση των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου  συστήματος, και τον σχεδιασμό των επιμέρους συστημάτων που περιλαμβάνει.

- Την ανάπτυξη, την προμήθεια και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών και αναγκαίων  υποστηρικτικών λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να παράσχει συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χρήσης τους.

- Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, με παραμετροποίηση  βασισμένη στις ανάγκες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

- Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Ο.Τ.Α, Υπουργείο Οικονομικών, υπηρεσίες) να  έχουν ανά πάσα στιγμή κοινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη αιτημάτων συναλλαγών που  εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους.

- Την εκπαίδευση των επιμέρους ομάδων διαχειριστών και χρηστών του συστήματος.

- Την υποστήριξη του Ταμείου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και  δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου, μέχρι να τεθεί σε οριστική λειτουργία το σύστημα. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις: Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Εφαρμογών, Ανάπτυξη Υποσυστημάτων και Εφαρμογών - Εγκατάσταση Συστήματος στο G-Cloud, Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος – Εκπαίδευση, Δοκιμαστική και Πιλοτική λειτουργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021