Ταμείο Ανάκαμψης: 65 ορόσημα έως το τέλος του 2022

Νέα

27 Μαΐου 2022

Μια μεγάλη λίστα μεταρρυθμίσεων, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2022 στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Όπως αναφέρει η Eurobank στην έκδοση “7 Ημέρες Οικονομία”, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει 65 ορόσημα έως το τέλος του 2022, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα 2 δόσεις του Ταμείου, συνολικού ύψους €5,3 δισ.

 

Η Ελλάδα πρέπει να εκπληρώσει 65 ορόσημα ψηφιακής και πράσινης μετάβασης έως το τέλος του 2022, ώστε να διεκδικήσει ακόμα 2 δόσειςΑναλυτικότερα, η δεύτερη δόση ύψους €1,72 δισ. αφορά μόνο επιδοτήσεις και συνδέεται με 25 ορόσημα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2022. Κάποια από τα εν λόγω ορόσημα, σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ή/και τείνουν να ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας.

 

Πρόκειται για δράσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ μέσω συστήματος κουπονιών (voucher), το στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και διά βίου μάθηση, ο καθορισμός των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των POS με την ΑΑΔΕ.

 

Επίσης, πρόκειται για δράσεις, όπως η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών των ΜμΕ, αλλά και ο οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα.

 

40 νέα ορόσημα

Η τρίτη δόση ύψους €3,6 δισ., εκ των οποίων €1,72 δισ. αφορά επιδοτήσεις και €1,84 δισ. δάνεια, συνδέεται με την επίτευξη επιπλέον 40 ορόσημων έως το τέλος του 4ου τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσης της ακόμα πιο απαιτητική.

 

Οι μεταρρυθμίσεις, που πρέπει ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και σχετίζονται με τον ψηφιακό τομέα συνοψίζονται, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, στους εξής άξονες:

- Θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία.

- Νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του εξοικονομώ) και κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.

- Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών, παροχή “πελατοκεντρικών” υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

- Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υπο-δομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).

- Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς, βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης.

 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει συνολικά 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που διαρθρώνονται σε 4 πυλώνες, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Η Ελλάδα αναμένει συνολικά πόρους €30,5 δισ. για την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων €18,1 δισ. σε επιχορηγήσεις και €12,4 δισ. σε δάνεια.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 9 Αυγούστου 2021, εκταμίευσε στην Ελλάδα με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων το ποσό των €3,96 δισ. (που αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων), ως εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή των απαιτούμενων κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021