Τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για πολυεθνικούς κολοσσούς συζητά σήμερα η Ε.Ε.

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

18 Ιανουαρίου 2022

Με κεντρικό θέμα στην ατζέντα την επιβολή ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή για τις παγκόσμιες δραστηριότητες μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες η σύνοδος των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της Ε.Ε. Η σχετική συζήτηση θα επικεντρωθεί στην πρόταση οδηγίας για τη διασφάλιση, κατόπιν της συνολικής συμφωνίας φορολογικής μεταρρύθμισης που επετεύχθη στο χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της G20.

 

Τι προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συζητήσει σήμερα η σύνοδος των υπουργών Οικονομίας και ΟικονομικώνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 22 Δεκεμβρίου του 2021 Οδηγία για τη διασφάλιση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή για τις παγκόσμιες δραστηριότητες των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Η σχετική Οδηγία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της Ε.Ε. να είναι ανάμεσα στους πρώτους, που θα εφαρμόσουν την πρόσφατη ιστορική παγκόσμια συμφωνία φορολογικής μεταρρύθμισης, που έχει στόχο να φέρει δικαιοσύνη και διαφάνεια στο διεθνές πλαίσιο φορολογίας των εταιρειών.

 

Η πρόταση Οδηγίας της Επιτροπής ακολουθεί τη διεθνή συμφωνία και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν στην πράξη εντός της Ε.Ε. οι αρχές του πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15%, που συμφωνήθηκαν από 137 χώρες. Περιλαμβάνει δε ένα κοινό σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό αυτού του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, ώστε να εφαρμόζεται σωστά και με συνέπεια σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 
Τι προβλέπει η Οδηγία

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για κάθε μεγάλο όμιλο, εγχώριο και διεθνή, με μητρική ή θυγατρική εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. Εάν ο ελάχιστος πραγματικός συντελεστής δεν επιβάλλεται από τη χώρα, στην οποία εδρεύει μια εταιρεία με χαμηλή φορολογία, υπάρχουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες το κράτος - μέλος της μητρικής εφαρμόζει συμπληρωματικό φόρο.

 

Η πρόταση διασφαλίζει, επίσης, την αποτελεσματική φορολόγηση σε περιπτώσεις που η μητρική εταιρεία βρίσκεται εκτός της Ε.Ε., σε χώρα με χαμηλή φορολογία η οποία δεν εφαρμόζει ισοδύναμους κανόνες.

 

Σύμφωνα με την παγκόσμια συμφωνία, η πρόταση προβλέπει, επίσης, ορισμένες εξαιρέσεις. Για να μειωθεί ο αντίκτυπος σε ομίλους που ασκούν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, οι εταιρείες θα μπορούν να εξαιρούν ποσό εισοδήματος ίσο με το 5% της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και με το 5% της μισθοδοσίας.

 

Οι κανόνες παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα εξαίρεσης ελάχιστων ποσών κέρδους, ώστε να μειωθεί ο φόρτος συμμόρφωσης σε καταστάσεις χαμηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν τα μέσα κέρδη και έσοδα ενός πολυεθνικού ομίλου σε μια περιοχή δικαιοδοσίας είναι χαμηλότερα από ορισμένα ελάχιστα όρια, τότε το εισόδημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή.

 

“Κάνουμε το πρώτο βήμα για να τερματίσουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό προς τα κάτω, που ζημιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικονομίες της. Η οδηγία που προτείνουμε, θα διασφαλίσει ότι ο νέος ελάχιστος πραγματικός φορολογικός συντελεστής 15% για τις μεγάλες εταιρείες θα εφαρμοστεί κατά τρόπο πλήρως συμβατό με το δίκαιο της Ε.Ε.”, είναι το σκεπτικό της Επιτροπής, όπως το έχει εκφράσει ο επίτροπος Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021