Νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα εγκρίνει η Ε.Ε.

Νέα

09 Δεκεμβρίου 2021

Νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τους νέους κανόνες θα καταστεί δημοσίως προσβάσιμο το λογισμικό της οποτεδήποτε υπάρχουν δυνητικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων λογισμικό, ώστε να επωφεληθούν εταιρείες, φορείς καινοτομίας και τομείς του ΔημοσίουΤο ζήτημα του ανοιχτού λογισμικού είναι κομβικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία: πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοικτού κώδικα, έδειξε ότι η επένδυση στον ανοιχτό κώδικα οδηγεί κατά μέσο όρο σε τέσσερις φορές υψηλότερες αποδόσεις. 

Όπως προβλέπεται από τους νέους κανόνες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα είναι σε θέση να δημοσιεύσουν τον πηγαίο κώδικα λογισμικού που έχουν στη διάθεση τους σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Ένα παράδειγμα για τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, ένα σύνολο ελεύθερων προτύπων, εργαλείων και υπηρεσιών, που βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη δημιουργία και την επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών, που είναι νομικά έγκυρες σε όλα τα κράτη - μέλη.

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το LEOS, (Legislation Editing Open Software), το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Επιτροπή για τη σύνταξη νομικών κειμένων. Το LEOS, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Επιτροπή, αναπτύσσεται τώρα σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

Ενιαίο αποθετήριο
Η Επιτροπή θα καταστήσει το λογισμικό της διαθέσιμο ως ανοιχτή πηγή σε ένα ενιαίο αποθετήριο, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση. Πριν καταστεί διαθέσιμο, κάθε λογισμικό θα ελέγχεται, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την εμπιστευτικότητα, ζητήματα προστασίας δεδομένων ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Με τους νέους κανόνες, για τη διάδοση λογισμικού με άδεια ανοιχτού κώδικα δεν θα απαιτείται, πλέον, απόφαση της Επιτροπής. Επιπλέον, όπου είναι δυνατόν, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επανεξετάζουν σταδιακά όλα τα λογισμικά, που έχουν αναπτυχθεί πριν από την έγκριση των νέων αυτών κανόνων και θα προσδιορίζουν εκείνα, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αξία εκτός της Επιτροπής.

Επίσης, η Επιτροπή επιτρέπει πλέον στους προγραμματιστές λογισμικού της, να συμβάλλουν σε έργα ανοικτού κώδικα με βελτιώσεις, που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο των εργασιών τους. 

“Ο ανοιχτός κώδικας προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα σε έναν τομέα, όπου η Ε.Ε. μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη διαφάνεια και θα βοηθήσουν την Επιτροπή, καθώς και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, να επωφεληθούν από την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα”, τόνισε ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χάν. 

“Με τους νέους κανόνες, η Επιτροπή θα προσδώσει σημαντική αξία σε εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, φορείς καινοτομίας, πολίτες και δημόσιες διοικήσεις, διαθέτοντας τους ελεύθερα τις οικείες λύσεις λογισμικού”, σχολίασε από την πλευρά της η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021