Περισσότερα από 400 έργα στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Νέα

24 Ιουνίου 2021

Το “ευαγγέλιο” της στρατηγικής της για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025,  δημοσιοποίησε χθες η κυβέρνηση. Πρόκειται πρακτικά για το εγχειρίδιο, που περιγράφει τη στρατηγική για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Ελλάδα, σύμφωνα με τον Νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, μέσω του οποίου θεσπίστηκε.

 

Το τελικό κείμενο για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025 δημοσίευσε το Υπουργείο Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςH Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναπτύσσεται σε 14 κατευθυντήριες γραμμές και σε επτά άξονες. “Ακουμπά” δε 17 κλάδους της οικονομίας: Μέσα από αυτήν, παρουσιάζονται οι στόχοι, αναπτύσσεται το μοντέλο διακυβέρνησης και ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, που πρέπει να ακολουθηθούν.

 

Περιγράφονται, αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα, τα οποία αποτελούν τις οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις, που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 - 2025. Μέσα από τη “Βίβλο” επιτυγχάνεται μια συνοχή στα ψηφιακά έργα, καθώς και ένας συντονισμός όλων των υπουργείων στις ψηφιακές δράσεις. Πολλά από τα έργα, που περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι οριζόντια και επηρεάζουν τη λειτουργία όλων των τομέων.

 

Στα 400 συγκεκριμένα έργα περιλαμβάνονται οι ψηφιακές παρεμβάσεις του εγκεκριμένου εθνικού προγράμματος ανάκαμψης, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα αυτά εκτείνονται σε όλα τα επιμέρους χαρτοφυλάκια της κυβερνητικής πολιτικής με στόχο να εξασφαλίσουν ασφαλή, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, τη διευκόλυνση μετατροπής κάθε ελληνικής επιχείρησης σε ψηφιακή επιχείρηση, τη στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, αλλά και την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

 

Παρεμβάσεις

Παράλληλα, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνεται η λειτουργική μεθοδολογία με την οποία τα ψηφιακά έργα θα σχεδιάζονται, θα υλοποιούνται και θα συντηρούνται στο μέλλον, καθώς και η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων, που εγγυάται την λειτουργικότητα των έργων αυτών.

 

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.

 

Αρμόδια για τη σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Ο κύριος ρόλος της είναι να περιγράψει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, που θα τον υποστηρίξει.

 

“Οι ευρωπαϊκοί πόροι, που εξασφάλισε η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή μετάβαση, αλλά και το νέο ΕΣΠΑ, μαζί με τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και την πληθώρα άλλων μέσων για τη χρηματοδότηση έργων, όπως αυτά που περιγράφονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, εγγυώνται ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν δράσεις και έργα, που στο παρελθόν ήταν ανέφικτο να υλοποιηθούν - και μάλιστα ταυτόχρονα”, τονίζει το Υπουργείο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021