Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding

Νέα

15 Οκτωβρίου 2020

Νέους κανόνες, που θα επιτρέπουν στις πλατφόρμες crowdfunding να παρέχουν πιο εύκολα τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά της Ε.Ε., ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να διευρύνει την ομάδα των δυνητικών επενδυτών για τις νεοσύστατες, καινοτόμες και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας στους επενδυτές καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη επιλογή έργων. Η βασική λογική του νέου πλαισίου είναι να άρει τους φραγμούς για τις πλατφόρμες crowdfunding στη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών τους.

 

Νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στις startups και τους επενδυτέςΣύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πλατφόρμες crowdfunding, που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες της Ε.Ε., θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο σύνολο βασικών κανόνων - τον νέο κανονισμό - αντί για διαφορετικούς κανόνες σε κάθε χώρα. Η συνοδευτική οδηγία αποσκοπεί στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές εταιρείες. Οι κανόνες θα καλύπτουν εκστρατείες crowdfunding ύψους έως και €5 εκατ. ανά έτος.

 

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του Διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για συγκεκριμένο σχέδιο. Οι νεοσύστατες και καινοτόμες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους μέσω παραδοσιακών μέσων, όπως είναι τα τραπεζικά δάνεια. Οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding, τους προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να αντλήσουν πόρους από πολλούς μικροεπενδυτές, συνήθως μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

 

Αλλαγές

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους του crowdfunding είναι ότι οι αποφάσεις των επενδυτών συχνά δεν βασίζονται σε δεδομένα, αλλά σε συναισθηματικούς παράγοντες. Από τα πιο κοινά προβλήματα που δεν προβλέπουν οι επενδυτές, είναι η χρεοκοπία των μικρών εταιρειών ή η καθυστέρηση της παράδοσης των αγαθών που εμπορεύονται.

 

Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding να παρέχουν στους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους κάθε έργου. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για το έργο, το οποίο είτε θα προετοιμάζεται από τον ιδιοκτήτη του έργου, είτε θα παρέχεται σε επίπεδο πλατφόρμας.

 

Διασυνοριακές επενδύσεις

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ένωσης, οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες για το crowdfunding δεν είναι ομοιόμορφοι, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει νομική αβεβαιότητα. Επιπλέον, αποθαρρύνονται οι επενδύσεις σε έργα σε διαφορετική χώρα, ενώ αποθαρρύνονται και οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding από το να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

 

Το υφιστάμενο καθεστώς για το crowdfunding εκτιμάται ότι έχει περιορίσει τις ευκαιρίες για τις εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από συλλογικές επενδύσεις μιας μεγάλης ομάδας ατόμων - ειδικά όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε μικρότερες αγορές.

 

Έκθεση της Επιτροπής διαπίστωσε ότι, για παράδειγμα, το 2013 και το 2014, σε κάθε κράτος - μέλος βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα crowdfunding, με 206.908 έργα να έχουν συγκεντρώσει συνολικά €2,3 δισ., τα διασυνοριακά έργα αντιπροσώπευαν μόνο το 8,5% του ποσού, που συγκεντρώθηκε το 2013 και το 7,3% το 2014.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020