Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις 50 εκατ. για ευφυή συστήματα μεταφορών στην Ε.Ε.

Νέα

23 Ιανουαρίου 2015

Με κεφάλαια άνω των €50 εκατ. ενισχύει η Ε.Ε. την εγκατάσταση και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Στα έργα, μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται ο οδικός διάδρομος, που συνδέει τη Γερμανία με την Ελλάδα.

Στα έργα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων στον οδικό διάδρομο, που συνδέει τη Γερμανία με την ΕλλάδαΗ δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της Ε.Ε., αφορά σε διάφορες υπηρεσίες ΕΣΜ, όπως “έξυπνη” στάθμευση βαρέων οχημάτων, παροχή πληροφοριών σχετικά με το χρόνο διαδρομής και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την κυκλοφορία σε όλους τους χρήστες, ενώ θα διασφαλίζεται η διασύνδεση της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Τα ΕΣΜ θα αναπτυχθούν βάσει πέντε έργων, καθένα από τα οποία θα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της Ευρώπης. Αυτό, που αφορά την Ελλάδα, είναι το έργο CROCODILE, το οποίο καλύπτει τρείς κύριους οδικούς διαδρόμους: το διάδρομο Βαλτικής - Αδριατικής (που συνδέει τη Γερμανία με την Ιταλία και τη Σλοβενία), Ρήνου - Δούναβη (συνδέει τη Γερμανία με τη Βουλγαρία) και τον ανατολικό διάδρομο/διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου (συνδέει τη Γερμανία με την Ελλάδα).

"Εξυπνα" συστήματα
Παραδείγματα ΕΣΜ, που θα παρέχονται στο πλαίσιο των έργων, είναι, μεταξύ άλλων,  οι υπηρεσίες ευφυούς στάθμευσης για βαρέα οχήματα, βάσει κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για την ανεύρεση διαθέσιμων και ασφαλών χώρων  στάθμευσης για βαρέα οχήματα. Επίσης, υπηρεσίες οδικής πλοήγησης με αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ταξιδιού, με στόχο τον προγραμματισμό των πλέον αποδοτικών - από πλευράς κόστους - ταξιδιών και την παροχή λεπτομερών υπολογισμών, όσον αφορά τη      διάρκεια των διαδρομών.

Τα έργα θα βελτιώσουν, επίσης, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε., μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις καθυστερήσεις, που οφείλονται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξάνοντας την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Τα έργα, τα οποία - στο σύνολο τους - θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2015, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση της Ε.Ε. με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πολυετές πρόγραμμα εργασιών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Η δε εκτέλεση τους θα παρακολουθείται από τον INEA, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ