Ρυθμιστικούς κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες προωθεί η Ευρώπη

Νέα

03 Ιουνίου 2020

Ένα νέο πλέγμα κανόνων, το οποίο θα ρυθμίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τις υπηρεσίες, που αφορούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον είκοσι χρόνια και απαιτείται εκσυγχρονισμός του. Συνέβαλε μεν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών, όμως, δεν δίνει απαντήσεις σε πολλά από τα σημερινά πιεστικά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών και ιδίως των μεγαλύτερων.

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον είκοσι χρόνια και απαιτείται εκσυγχρονισμός του“Η Ευρώπη χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να μειωθεί ο ολοένα αυξανόμενος κανονιστικός κατακερματισμός στα κράτη-μέλη, να διασφαλιστεί καλύτερα ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλοι και όλες προστατεύονται στο Διαδίκτυο, όπως και εκτός αυτού, καθώς και να παρέχεται σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ισότιμη συμμετοχή για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να κατοχυρώνεται συστηματικά η ασφάλεια των χρηστών, καθώς και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης”, αναφέρει η Επιτροπή, εξηγώντας το σκεπτικό της αλλαγής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Χθες, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μια δέσμη ορόσημο, που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και στην ανακοίνωση της Επιτροπής “Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης”, της 19ης Φεβρουαρίου. 

Οδηγία για το e-commerce
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου και καλύπτει θέματα, όπως η ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία. Καλύπτει ειδικότερα τους δύο άξονες εργασίας που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

Το πρώτο σύνολο κανόνων θα αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα την ελεύθερη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου εγκατάστασης, καθώς και τον ευρύ περιορισμό της ευθύνης για το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Με βάση αυτές τις αρχές, στόχος είναι οι σαφέστεροι κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων τρίτων χωρών, που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε., καθώς και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της Ε.Ε., με παράλληλη κατοχύρωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ψηφιακές αγορές
Το δεύτερο μέτρο αφορά το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής στις ευρωπαϊκές ψηφιακές αγορές, όπου επί του παρόντος λίγες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης. Στόχος είναι η θεσμοθέτηση κανόνων για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τις ευρύτερες δυνατές επιλογές και ότι η ενιαία αγορά της Ε.Ε. για τις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει ανταγωνιστική και ανοικτή στην καινοτομία.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω πρόσθετων γενικών κανόνων για όλες τις πλατφόρμες μιας ορισμένης κλίμακας, όπως οι κανόνες σχετικά με την αυτοπροτίμηση και/ή μέσω ειδικά προσαρμοσμένων κανονιστικών υποχρεώσεων για συγκεκριμένους ρυθμιστές της πρόσβασης, όπως υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020