Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις online αγορές

Νέα

19 Φεβρουαρίου 2020

Νέους κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο ενέκρινε χθες το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της φορολογικής απάτης σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024Τα νέα μέτρα, που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των νέων κανόνων, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές και για την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους αρμόδιους για την καταπολέμηση της απάτης υπαλλήλους σε εθνικό επίπεδο.


Συγκεκριμένα, η δέσμη νέων κανόνων, που ενέκρινε χθες το Συμβούλιο, αποτελείται από δύο νομοθετικά κείμενα. Η μία δέσμη μέτρων αφορά σε τροποποιήσεις της Οδηγίας περί ΦΠΑ, με τις οποίες θεσπίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρωμών, που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εθνικών φορολογικών αρχών υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Δεύτερη δέσμη μέτρων
Η δεύτερη δέσμη νομοθετικών μέτρων περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργάζονται εν προκειμένω για τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ.

Τα εν λόγω κείμενα συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, με το οποίο εισάγονται νέες υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις διαδικτυακές αγορές και απλουστευμένοι κανόνες συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις.

“Είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, αποτέλεσμα της δόλιας πρακτικής ορισμένων επιχειρήσεων του τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου”, αναφέρει το Συμβούλιο σε σχετικό του κείμενο. Το “διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο” αναφέρεται σε παραδόσεις ή παροχές κατά τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα κράτος-μέλος, αλλά ο προμηθευτής ή ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος -μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα. “Ωστόσο, επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δόλιες πρακτικές εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να αποκομίσουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αποφυγής των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον ΦȆΑ. Όταν εφαρμόζεται η αρχή της φορολόγησης στον τόπο προορισμού, εφόσον οι καταναλωτές δεν έχουν λογιστικές υποχρεώσεις, τα κράτη-μέλη κατανάλωσης χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα για τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων, που ασκούν δόλιες πρακτικές”, εξηγεί το Συμβούλιο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020