Έως τις 10 Μαρτίου η διαβούλευση για το φάσμα του 5G στην Ελλάδα

Νέα

13 Φεβρουαρίου 2020

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαρτίου η δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το φάσμα των δικτύων 5G στην Ελλάδα. Η διαβούλευση αφορά τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς, μέσω των οποίων θα παρέχονται ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων.

Προτείνεται 15ετής διάρκεια για όλα τα δικαιώματα χρήσης φάσματος για το 5G με δυνατότητα παράτασηςΤο βασικό θέμα, που τίθεται σε διαβούλευση, είναι η φασματική περιοχή και εξετάζεται η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες: 700MHz, 3400-3800MHz και 26GHz, που έχουν χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρες για την ανάπτυξη δικτύων 5G, και 2GHz, όπου το 2021 λήγουν τα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης, προτείνεται 15ετής διάρκεια για όλα τα δικαιώματα χρήσης, με δυνατότητα παράτασης. Η ΕΕΤΤ προκρίνει ως διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τη δημοπρασία πολλαπλών γύρων, με διαδοχικά αυξανόμενο τίμημα, κατά την οποία φάσμα διαφορετικών ζωνών μπορεί να χορηγηθεί παράλληλα ή σειριακά. Σημειώνεται ότι, στις παράλληλες διαδικασίες η χορήγηση φάσματος πραγματοποιείται την ίδια ημέρα και ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες, ενώ στις σειριακές το φάσμα κάθε ζώνης χορηγείται εντός της ίδιας ημέρας, αλλά με σειρά που ορίζει η ΕΕΤΤ.

Επιπλέον, ως μέσο διαφύλαξης του ανταγωνισμού και προκειμένου να αποτραπεί η υπερβολική συγκέντρωση φάσματος από έναν πάροχο, προτείνεται η επιβολή συγκεκριμένων ανώτατων ορίων κατοχής φάσματος ανά ζώνη. 

Αριθμός δικαιωμάτων
Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, ο μέγιστος αριθμός πανελλαδικών δικαιωμάτων στις ζώνες 703-733ΜΗz και 758-788ΜΗz είναι 6 συζευγμένα φασματικά τμήματα εύρους 2x5MHz. Για τη ζώνη συχνοτήτων 1920-1980MHz και 2110-2170MHz είναι 12 συζευγμένα φασματικά τμήματα εύρους 2x5MHz, εκ των οποίων 3 είναι ελεύθερα και 9 είχαν χορηγηθεί το 2001. Στη ζώνη συχνοτήτων 3400-3800MHz, η διαβούλευση προτείνει έως 4 δικαιώματα χρήσης με εύρος από 100ΜΗz έως 150MHz, ενώ στη Ζώνη 24,25-27,5GHz ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων και το φασματικό εύρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Στο μεταξύ, όσον αφορά το τίμημα για την εκχώρηση του φάσματος και ειδικότερα τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης, η ΕΕΤΤ εξετάζει την εφαρμογή μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από διαγωνιστικές διαδικασίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ίδια ζώνη και θα ανακοινώσει τα σχετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ εξετάζει την υιοθέτηση όρων και υποχρεώσεων διευρυμένης κάλυψης Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης και ευρυζωνικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Επίσης, εξετάζει και πρόσθετους όρους σχετικά με θέματα νέας τεχνολογίας δικτύου, όπως η πρόβλεψη διάθεσης φάσματος σε καθετοποιημένες δομές παραγωγής (verticals) και η παροχή πρόσβασης σε Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020